Wat is nieuw

Privacy Reglement

Woman What's Up gaat zorgvuldig om met je gegevens

Woman What’s Up hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement wil ik heldere informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Woman What’s Up houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-          uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

-          deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;

-          verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als coach en trainer ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit reglement, of in algemenere zin, vragen hebt, kan je ten alle tijde contact met mij opnemen.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van deelnemers aan trainingen en coaching van Woman What’s Up worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

•          Administratieve doeleinde;

•          Het waarborgen van eenduidige lijn in de training/coaching;

•          Communicatie over de training/coaching en advies;

•          Achtergrond informatie omtrent deelnemer van training/coaching dat relevant is voor de voortgang van de training/coaching.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de te volgen training/coaching

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woman What’s Up de volgende persoonsgegevens van je vragen:

•          Voornaam + tussenvoegsel + achternaam

•          geboortedatum

•          adres + postcode en woonplaats

•          Telefoonnummer (s)

•          E-mailadres

In bepaalde situaties zullen er foto’s en/of video opnamen worden gemaakt van onderdelen van de training/coaching. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor visuele terugkoppeling aan de deelnemer van desbetreffende training/coaching, ter bevordering van het leerproces. De foto’s en video opnamen worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving, te weten Dropbox.

Je persoonsgegevens worden door Woman What’s Up opgeslagen in Dropbox en Mailchimp ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 7 jaar na het beëindigen van de gevolgde training/coaching. Dat geldt ook voor eventueel aanwezig beeldmateriaal.Ga terug